C-PEPTID là gì và xét nghiệm C-PEPTID để làm gì?

Bài viết cung cấp thông tin tổng hợp về xét nghiệm C-PEPTID: xét nghiệm C-PEPTID là gì? Xét nghiệm xét nghiệm C-PEPTID để làm gì? Lấy mẫu xét nghiệm xét nghiệm C-PEPTID ra sao. xét nghiệm C-PEPTID tăng giảm khi nào?