Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

MẤT ĐIỀU HÒA Ở TRẺ EM

1. MẤT ĐIỀU HÒA CẤP: Tìm xem có bị nhiễm độc do: . Piperazin (thuốc xổ lãi); . Hydantoin (Di – hy dan, Sédantoinal và Solantyl) . Doxylamin (Sirô Méréprine) . Barbituric, thuốc an thần; . Phenothiazin; . Rượu, Methaldehyd; . Quinin, salicylat, streptomycin, V.V…. Mất điều hòa tiểu não cấp: Thể mất điều hòa …

Read more MẤT ĐIỀU HÒA Ở TRẺ EM