Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

GLOBULIN MIỄN DỊCH ĐƠN CLÔN TRONG HUYẾT THANH

DẤU HIỆU CỦA GLOBULIN MIỄN DỊCH ĐƠN CLÔN TRONG HUYẾT THANH: Trên điện di protid huyết tương, globulin miễn dịch đơn don (hoặc bệnh gamma đơn don) được phát hiện do một băng thuần nhất hẹp hoặc “sóng nhọn” di động thay đổi, thường là gamma, hiếm khi beta 1 hoặc alpha 2. Miễn dịch …

Read more GLOBULIN MIỄN DỊCH ĐƠN CLÔN TRONG HUYẾT THANH