Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

phát ban scarlatin

PHÁT BAN DẠNG SCARLATIN (TINH HỒNG NHIỆT)

1. Ban nổi ngoài da có thể giống như loại ban của scarlatin: Ban nổi ra trong tình trạng sốt thường hoặc lúc khởi phát bệnh trái rạ; Bệnh ruheol (trái gió) xảy ra vào ngày thứ hai sau khi nổi rất nhiều và hợp lưu; Phát ban của bệnh Still (viêm đa khớp) hoặc do …

Read more PHÁT BAN DẠNG SCARLATIN (TINH HỒNG NHIỆT)