PROLACTIN (PRL)

(Prolatine Plasmatique / Prolactin Level, Human Prolactin, Lactogen, Lactogenic Hormone) Nhắc lại sinh lý Prolactin là một polypeptid chuỗi đơn bao gồm 198 acid amin và được tế bào thùy trước tuyến yên tiết ra. Bài xuất prolactin chủ yếu chịu sự kiểm soát của vùng dưới đồi thông qua sự giải phóng yếu tố …

PROLACTIN (PRL) Read More »