MỘNG THỨC (Onirisme, Oneirism, Onirism)

[toc] Tâm thần hoạt động tự động, tương tự như mộng, trên nền tảng ảo giác rất biến chuyển: thị giác, cảnh vật không hiện thực, sinh động. “Mộng thức”, “hoang tưởng của mộng”. Mộng thức đi đôi với lẫn tâm thần (không nhận thức được thời gian và không gian, trí độn, thiếu tế …

MỘNG THỨC (Onirisme, Oneirism, Onirism) Read More »