BỆNH TUYẾN YÊN Ở NGƯỜI GIÀ

Ở người già tuyến yên giảm một phần năm thề tích. Chỉ có gonadotro- phin là tăng tiết còn các hocmon khác đều giảm tiết. Việc giải phóng các yếu tố dưới đồi và các hocmon tuyến yên nhìn chung bị chậm lại. 1. Suy tuyến yên        Nguyên nhân suy tuyến yên có thề …

BỆNH TUYẾN YÊN Ở NGƯỜI GIÀ Read More »