ban đỏ

TẾ BÀO HARGRAVES

[toc] Người ta tìm thấy tế bào Hargraves trong máu trong tiến trình bệnh lupus ban đỏ rải rác (trong những xét nghiệm được làm đi làm lại cho thấy khoảng 80%) và trong các hội chứng lupus do thuốc gây ra: Hydralazin (Nepressol); Procainamid (Pronestyl); Isoniazid (Rimifon, N.H.); Phenylhydantoin (Di – Hydan, Solantyl, Sélentoinal); …

TẾ BÀO HARGRAVES Read More »

Scroll to Top