Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

bọng nước

PHÁT BAN BỌNG NƯỚC

1. BỆNH DA NHIỄM ĐỘC BỌNG NƯỚC: Bọng nước to trên da lành, hoặc trên nền đỏ hoặc nhiễm sắc nguyên nhân do chất iod và iođua, do bromua, do antipyrin (vết nâu tím), do phenolphtalein, pyramidon, do thuốc trị sốt rét, do barbituric với liều cao, do acid nalidixic (Négram), do acid pipemidic (Pipram), …

Read more PHÁT BAN BỌNG NƯỚC