NHIỄM KIỀM CHUYỂN HÓA

[toc] pH máu động mạch tăng: 7.45 hay cao hơn Dự trữ kiểm rất cao Áp suất C02 (pC02) bình thường hoặc tảng . Giảm clor – huyết 1. DẤU HIỆU LÂM SÀNG: Nhịp thở chậm, thở ít Đôi khi vọp bẻ (chuột rút), co cứng cơ, dấu hiệu Chvostek, có thể bị tetani Rối …

NHIỄM KIỀM CHUYỂN HÓA Read More »